Uppdragsgivare

UPPDRAGSGIVARE

För uppdragsgivare

Rockesholm var bland de första behandlingshemmen med 12-stegsinriktning i Sverige, och har följaktligen en lång och bred erfarenhet av behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Sedan 30 år har vi spetskompetens i nedtrappning från bensodiazepiner, eftersom nedtrappning behöver anpassas efter hur länge personen använt dessa läkemedel.

Vi var först med att implementera KBT i 12-stegbehandlingen, vilket innebär att 12-stegsbehandling i grupp kombineras med KBT individuellt. Vi arbetar dessutom med ett antal KBT-inriktade metoder och program såsom CRA, MI, ÅP, kriminalitets-program, sorgeprogram och spelprogram. Vi är måna om att anhöriga ska få det stöd och den hjälp de behöver och har därför ett anhörigprogram baserat på självhjälpsrörelsens steg samt CRAFT (en kommunikationsmetod).

Vårt mål är att så kostnadseffektivt som möjligt hjälpa vuxna män och kvinnor (över 18år) till ett nyktert, drog- och spelfritt liv, med god livskvalitet för både dem själva och deras omgivning.

En förutsättning för att nå bästa resultat är en god kommunikation och samverkan med samtliga intressenter, dvs. patienter, remittenter och, efter samtycke, anhöriga. Det är också viktigt att vi samverkar med resurser på hemorten, exempelvis genom växelvård i kombination med öppenvård eller andra resurser på hemorten, för en tryggare hemkomst. Tillsammans med patienten upprättar vi förslag till en individuell genomförandeplan, som sedan ska godkännas av remittenten.

Våra uppdragsgivare:

Sedan 1987 har vi haft avtal, och senare ramavtal, som inneburit samverkan med socialtjänsten i kommuner över hela landet. En tät kommunikation underlättar så att den individuella insatsen görs på rätt sätt med med rätt tajming. När vi använder vår samlade kompetensen vet vi att vi åstadkommer det bästa resultatet.

För att en placering ska bli en bra matchning, ser vi gärna att du som handläggare, och din patient, kommer på studiebesök så att du som uppdragsgivare, patienten och vår kundmottagare, och/eller inskrivningsgruppen, får all nödvändig information så att våra insatser kan tillgodose patientens behov. Det är också viktigt att vår målsättning, fortsatt nykterhet och drog- eller spelfrihet, överensstämmer med övrigas och att patienten är informerad om processen och de regler och rättigheter som gäller. I förekommande fall kan vi ordna informationsbesök på hemorten. För dem som kommit långväga ifrån kan vi ordna övernattning.

Kriminalvården har anlitat hos som leverantör sedan drygt 30 år. 

Vi har alltid haft ett mycket gott samarbete med flera anstalter och frivårdsmyndigheter. Tidigare kunde vi ta emot patienter som genomgått 12-stegsbehandling på en anstalt, men då detta inte låter sig göras längre förutsätter vi att patienten deltar i en grundläggande 12-stegsbehandling på Rockesholm, i kombination med andra insatser. En nyutgiven översikt från SBU visar att 12-stegsmetoden ger något bättre resultat än andra metoder, vilket ger stöd åt vår uppfattning. Vi kombinerar 12-steg med KBT individuellt, vid behov, och andra insatser såsom MI, ÅP m.fl. KBT-inriktade metoder. Vi använder också det kriminalitetsprogram som är gängse i dag (Bergströms).   

I samverkan med frivårdsinspektörer bidrar vi till upprättande av kontraktsvårdsplaner. I likhet med processen vid placering från Socialtjänsten ser vi helst att ett beslut om placering föregås av ett informativt studiebesök, så att våra insatser stämmer med patientens behov. I förekommande fall kan vi även komma till er och informera om vår verksamhet, eller göra personliga besök på häkten och anstalter över hela landet.

Undrar du, som arbetsgivare, om en anställd missbrukar eller lider av beroendeproblem?

Då kan vi erbjuda en enklare utredning på plats med kartläggning av problemets omfattning (enligt WHO:s klassifikation av sjukdomar), återfallsrisker och vårdbehov utifrån förmåga. Vår policy är att missbruket ska bort och inte den anställde men ibland kan det bli nödvändigt med uppsägning och i det fallet kan vi bidra med ett underlag. Åtgärderna ska under alla förhållanden vara till nytta för den anställde. Om möjligt önskar vi få hjälp av patienten för att motivera anhöriga att gå vårt anhörigprogram. Detta finns till för att kunna ge en bättre livskvalitet för anhöriga, men som bonus kan det även bidra till ett bättre behandlingsresultat.
Som arbetsgivare kan du få hjälp att lägga upp en rehabiliteringsplan för dina anställda. Vill du ha hjälp med detta så kan du vända dig till oss.

Våra avtal med arbetsgivare kan se ut på olika sätt:
· Arbetsgivaren tar hela kostnaden
· Kostnaden kan delas mellan arbetsgivaren och socialtjänsten
· Kostnaden delas mellan arbetsgivare, socialtjänsten och den beroende
· Arbetstagaren är sjukskriven under behandlingstiden, vilket innebär minskade kostnader för dig som arbetsgivare. 

Innan ett beslut om placering ser vi gärna att du som arbetsgivare och din anställda, kommer på studiebesök, så att våra insatser stämmer med era och patientens behov. Vi kan erbjuda tjänsten att utreda vårdbehovet och/eller utredning och behandling. Vid behov kan utredning även förekomma på plats hos er. Självklart får du kontinuerlig återkoppling under behandlingstiden.

Vi kan också komma till dig och informera samtliga anställda på arbetsplatsen om beroendeproblematik, eller hjälpa dig att upprätta en alkohol- och drogpolicy.

Ibland finns en privat anledning till att få hjälp anonymt. Om du har ekonomiska möjligheter att själv stå för kostnaderna för en behandling, är du välkommen att kontakta oss för mer information. Under behandlingstiden har du rätt att bli sjukskriven.
Vi ser gärna att du och, om det passar även din arbetstagare, först kommer på studiebesök, så att du får all information du behöver för att kunna ta beslut om vidare planering. Tillsammans lägger vi sedan upp en individuell plan.

En viktig grundprincip i all behandling är att behandlingen sker i en helt drogfri miljö, vilket även innefattar sinnesförändrande mediciner. Vi kontrollerar regelbundet, och oregelbundet, att vi som är på behandlingshemmet, eller jobbar med uppdrag utanför, är nyktra och drogfria.