TJÄNSTER

BEHANDLIGSPROGRAM

Behandligsprogram

Efter inskrivning deltar patienten två till tre veckor i utrednings- och motivationsbehandling. Den avslutas med att vi i samråd med uppdragsgivare och patienten upprättar en individuell genomförandeplan, i vilken uppdragsgivarens vårdplan (behandlingsplan) integreras. Därefter följer fyra till sex veckors primärbehandling.

Det finns möjlighet till förlängd behandling för de patienter som har behov av längre tid i behandling, behandling är helt individuellt anpassad efter patientens behov, uppdragsgivarens önskemål och är ofta kopplad till eftervårdsmöjligheter på hemorten.

Rockesholm kan erbjuda individuellt anpassad växelvård för de patienter som behöver längre tids behandling men som även behöver chans att använda sina nykterheter och drogfrihetsstrategier på hemmaplan och då kunna känna trygghet i vetskapen om att man ska tillbaka till sin grupp på behandlingshemmet efter en bestämd tid.

Det är gynnsamt för patientens fortsatta nykterhet och drogfrihet om det finns möjlighet till öppenvård eller andra resurser som kan utgöra ett komplement till behandlingen på Rockesholm under vistelserna på hemorten. Det är då grundläggande med en god kommunikation mellan vårdgivarna för ett gott resultat. Vår erfarenhet av en fungerande växelvård är att utbytet leder till större kunskapsutveckling för alla parter i ett gott och nära samarbete.