TJÄNSTER

BEHANDLINGSMETODER

Behandlingsmetoder

Många missbrukar alkohol och droger antingen för att få en ”kick” eller för att man inte mår bra, men de flesta som missbrukar får fysiska och psykiska problem som konsekvenser av missbruket. Även patienter med spelmissbruk får regelrätt fysisk abstinens när spelandet upphör, trots att ingen kemisk substans har tagits.

Rockesholms mål med behandlingen är att klienten ska uppnå nykterhet och drogfrihet under och efter behandlingen.

Men nykterhet och drogfrihet är också ett mål att kunna uppnå andra mål i livet som annars inte skulle vara möjliga att uppnå. Vi vet många klienter som har skapat sig en fantastisk framtid när målen med nykterhet och drogfrihet uppnåtts.

För att bibehållen nykterhet och drogfrihet ska uppnås behöver vi hjälpa honom/henne till ett välbefinnande utan alkohol och droger, annars finns det uppenbara risker för återfall. SBU har visat att 12-stegsprogrammet och kognitiv beteendeterapi (KBT) utgör två av de mest effektiva behandlingsmetoderna för missbruk/beroendetillstånd. Vi har därför integrerat dessa metoder i motivations- och primärbehandlingen, både på gruppnivå och i individuella samtal. 

Vi använder även andra, oftast KBT-baserade, metoder när så behövs. Några av dessa metoder som visat sig ha god effekt är motiverande intervjuteknik (MI), Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Community Reinforcement Therapy (CRA) och känsloreglering. 

MRT – MORAL RECONATION THERAPY
MRT är för de som genomgår en missbruk- och beroendevård på Rockesholm och har en kriminell bakgrund. MRT är ett manualbaserat strukturerat behandlingsprogram för kriminalitet och tillhandahåller en helhetslösning för att möta och behandla kriminalitet.

MRT kommer från USA och har där stor evidens för effekt på behandling av kriminalitet och har fått evidens av SAMHSA, USA´s departement for Health and human service. Forskning visar att kriminalitet måste betraktas som en egen problematik och därför måste även särskilda behandlingsinsatser riktas mot att behandla de faktorer som ligger bakom det kriminella beteendet.

Tanken är att deltagande i MRT ger dig kunskaper och färdigheter att implementera i ditt vardagliga liv.

Vi har ett separat KBT-baserat kriminalitetsprogram. Den som utvecklat modellen om kriminalitet som livsstil är kriminologen Glenn Walters.  För att få delta krävs det att klienten i ett PIKT-test visat sig ha kriminella tankemönster. I Kriminalitetsprogramet utgår vi från att förändringsarbete med kriminella klienter kan bedrivas med värdighet och respekt. För att kunna hjälpa den kriminella att byta livsstil måste vi förstå och sätta sig in i den kriminella världsbilden, självbilden och de kriminella tankemönstren (Gunnar Bergström, 2019). Vi kan även ta emot andra klienter än redan inskrivna för kriminalitetsprogram, vid behov och i mån av plats.

Under hela behandlingstiden arbetar vi med motivation och återfallsprevention. En del klienter tar ändå efter tids nykterhet och drogfrihet återfall. Dessa erbjuder vi ett återfallsprogram som dels innebär deltagande i primärbehandling och dels ett eget, individuellt, KBT-baserat återfallsprogram.

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förluster upplevs är individuellt. Sorgbearbetning hjälper patienten att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över förluster.

Vi erbjuder sorgveckor alternativt enskilda samtal efter överenskommelse.